Farene ved å sende støpeformprøver prematurt til kinesiske produsenter

I den intrikate dansen av internasjonal produksjon kan en feiltrinn, som å sende støpeformprøver til en kinesisk produsent før du sikrer passende juridiske beskyttelser, føre til betydelige risikoer for immaterielle rettigheter (IP). Å forstå og navigere disse risikoene er essensielt for bedrifter som ønsker å opprettholde sin konkurranseevne i det globale markedet. Denne artikkelen utforsker de potensielle farene ved å sende støpeformprøver til kinesiske produsenter for tidlig, viktigheten av å sikre robuste juridiske avtaler spesielt tilpasset kinesiske lover, nødvendigheten av å ha juridisk verifiserte kinesiske språkversjoner av disse avtalene, samt de ekstra utfordringene som oppstår på grunn av Kinas patentsystem og problemer med varemerkesnylting. Videre fremhever den de avgjørende rollene til støpeformutviklingsavtaler og kontraktsproduksjonsavtaler i å beskytte dine interesser.

Faren ved å sende prøver for tidlig

Å sende støpeformprøver til en produsent uten først å etablere en taushetserklæring (NDA) eller en Non-Use, Non-Disclosure, and Non-Circumvention (NNN) kontrakt kan eksponere produktet ditt for potensielle IP-brudd. Disse avtalene er grunnleggende for å beskytte din IP, og å unngå å sikre dem kan etterlate virksomheten din sårbar for uautorisert bruk, duplisering eller avsløring av dine proprietære design og innovasjoner.

Risikoer for immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter omfatter tankekreasjoner som oppfinnelser, design og merkenavn, som er avgjørende for en bedrifts markedsposisjon. Når disse eiendelene sendes til en produsent uten tilstrekkelige juridiske beskyttelser, er det en risiko for at produsenten kan replikere designene, dele dem med konkurrenter eller bruke dem til å produsere lignende produkter. Dette kan føre til tap av konkurransefortrinn, inntekter og markedsandel.

Juridiske avtaler som beskyttelse

Mens taushetserklæringer (NDAs) er vanlig brukt i mange internasjonale forretningstransaksjoner, kan de ikke være tilstrekkelige når det gjelder kinesiske produsenter. En NNN-avtale gir bedre beskyttelse sammenlignet med en standard NDA.

Taushetserklæringer (NDAs)

En NDA sikrer at produsenten er enig i å holde din proprietære informasjon konfidensiell. Denne avtalen er essensiell for å opprettholde hemmelighold, men dekker kanskje ikke alle potensielle risikoer knyttet til kinesisk produksjon.

Non-Use, Non-Disclosure, and Non-Circumvention (NNN) kontrakter

En NNN-avtale gir bredere og mer robust beskyttelse. NNN-kontrakten inkluderer ikke bare konfidensialitetsbestemmelser, men forhindrer også produsenten fra å bruke dine design til å produsere konkurrerende produkter, avsløre din informasjon til tredjeparter, eller omgå din virksomhet for å handle direkte med dine kunder eller leverandører.

Hovedkomponenter i NNN-kontrakter

 1. Non-Use: Sikrer at produsenten ikke kan bruke dine støpeformer eller design til noe annet formål enn det som er angitt i avtalen.
 2. Non-Disclosure: Forhindrer produsenten fra å avsløre dine design eller proprietær informasjon til noen tredjepart.
 3. Non-Circumvention: Forbyr produsenten å omgå din bedrift for å handle direkte med dine kunder eller leverandører.

Tilpasning til kinesiske lover

En effektiv NNN-kontrakt må utformes med kinesiske juridiske prinsipper i tankene. Dette inkluderer:

 • Jurisdiksjon: Kontrakten bør spesifisere at eventuelle tvister vil bli løst under kinesisk jurisdiksjon, helst i en domstol som er gunstig for håndhevelse av IP-rettigheter.
 • Språk: Kontrakten må inkludere en juridisk verifisert kinesisk språkversjon. Ikke-kinesiske kontrakter blir ofte dårlig oversatt, noe som fører til misforståelser og juridiske smutthull. Å sikre at kontrakten er nøyaktig oversatt og juridisk bindende på kinesisk forhindrer disse problemene.

Hvorfor NNN-kontrakter gir bedre beskyttelse

NNN-kontrakter er særlig viktige i Kina på grunn av det unike forretningsmiljøet og juridiske rammeverket. Kinesiske produsenter kan ha forskjellige standarder og praksiser når det gjelder IP sammenlignet med vestlige land. En NNN-kontrakt tilpasset kinesiske lover sikrer at produsenten er juridisk bundet til å respektere dine IP-rettigheter innenfor det kinesiske rettssystemet. Denne omfattende tilnærmingen bidrar til å forhindre uautorisert bruk, avsløring og omgåelse, og gir et høyere sikkerhetsnivå for dine verdifulle IP-eiendeler.

Støpeformutviklingsavtaler

I tillegg til NDAs og NNN-avtaler er en støpeformutviklingsavtale avgjørende når man handler med kinesiske produsenter. Denne avtalen skisserer detaljene for utviklingen av støpeformene og sikrer at alle tekniske spesifikasjoner, tidslinjer, kostnader og eierskapsrettigheter er tydelig definert.

Hovedkomponenter i støpeformutviklingsavtaler

 1. Tekniske spesifikasjoner: Detaljerte beskrivelser av støpeformens design og funksjonalitet for å sikre at produsenten fullt ut forstår kravene.
 2. Eierskap: Klausuler som tydelig angir at støpeformene er kundens eiendom, ikke produsentens, og forhindrer uautorisert bruk.
 3. Kostnader og betalingsbetingelser: Klare definisjoner av kostnadene knyttet til utvikling av støpeformer og betalingsplanen for å unngå økonomiske tvister.
 4. Tidslinjer: Spesifikke frister for fullføring av hver fase av utviklingen for å sikre rettidig levering og unngå produksjonsforsinkelser.
 5. Kvalitetskontroll: Prosedyrer for inspeksjon og verifisering av støpeformens kvalitet før endelig aksept.

Kontraktsproduksjonsavtaler

Når støpeformene er utviklet, er en kontraktsproduksjonsavtale (CMA) essensiell for å styre produksjonsprosessen. Denne avtalen setter vilkårene for hvordan produsenten skal produsere varene, og sikrer at klientens IP- og kvalitetsstandarder overholdes.

Hovedkomponenter i kontraktsproduksjonsavtaler

 1. Arbeidsomfang: Detaljerte beskrivelser av produktene som skal produseres, inkludert spesifikasjoner og kvalitetsstandarder.
 2. IP-beskyttelse: Klausuler som sikrer at produsentens bruk av klientens IP er strengt begrenset til produksjonen av de kontraherte varene.
 3. Kvalitetssikring: Bestemmelser for kvalitetskontrollinspeksjoner og løsninger for defekter eller manglende overholdelse av standarder.
 4. Konfidensialitet: Forsterkning av NDA- eller NNN-klausuler for å sikre kontinuerlig beskyttelse av proprietær informasjon.
 5. Leverandørkjedenes transparens: Krav om at produsenten opplyser om sin leverandørkjede for å forhindre uautorisert underleverandørarbeid.
 6. Oppsigelse og tvisteløsning: Klare vilkår for oppsigelse av kontrakten og prosesser for å løse tvister, ideelt sett under kinesisk jurisdiksjon.

Omdirigere støpeformprøver under transport

Hvis støpeformprøvene ennå ikke har ankommet den kinesiske produsentens anlegg, er det et kritisk tidsvindu for å redusere risikoen. Ved å kontakte ekspresselskapet for å endre leveringsdestinasjonen, kan du forhindre at produsenten får tilgang til støpeformene før passende juridiske avtaler, som NDAs, NNN-kontrakter, støpeformutviklingsavtaler og CMAs, er på plass. Dette forebyggende tiltaket er et viktig skritt for å beskytte din IP. Å handle raskt i denne situasjonen kan forhindre potensiell misbruk av støpeformene dine og den resulterende konkurranseulempen.

Trinn for å omdirigere støpeformprøver under transport

 1. Umiddelbar handling: Kontakt kurertjenesten så snart du innser at prøvene ble sendt prematurt. Forklar situasjonen og be om en endring i leveringsdestinasjon.
 2. Alternative destinasjoner: Omdiriger prøvene til en betrodd partner, ditt juridiske team eller tilbake til din egen fabrikk.
 3. Juridisk forberedelse: Bruk tiden du får ved omdirigeringen til å forberede og signere de nødvendige juridiske avtalene med produsenten.

Håndtere leverte prøver

Hvis prøvene allerede har nådd produsenten, er umiddelbar juridisk handling nødvendig. En NDA bør signeres så snart som mulig for å sikre konfidensialiteten til produktets detaljer. Imidlertid er en NNN-avtale spesielt viktig i sammenheng med kinesisk produksjon. Disse avtalene gir omfattende beskyttelse ved å forhindre at produsenten bruker, avslører eller omgår dine IP-rettigheter. NNN-kontraktens bredere omfang tar ikke bare for seg konfidensialitet, men sikrer også at produsenten ikke kan konkurrere med deg ved å bruke dine egne design.

Juridiske tiltak for leverte prøver

 1. Hastende forhandlinger: Kontakt produsenten umiddelbart for å forhandle om signering av en NDA og NNN-avtale.
 2. Juridisk rådgivning: Involver ditt juridiske team for å sikre at avtalene er omfattende og håndhevbare under kinesisk lov.
 3. Dokumentasjon: Hold detaljerte opptegnelser over all kommunikasjon og inngåtte avtaler for å sikre juridisk handling hvis nødvendig.

Behovet for patenter i Kina

I tillegg til å sikre NDAs og NNN-kontrakter, er det å vurdere patentsøknader i Kina en klok strategi. Gitt den høye etterspørselen og de utbredte risikoene for IP-brudd, gir patenter et ekstra lag av juridisk beskyttelse for dine oppfinnelser og design i det kinesiske markedet. Patenter kan fungere som en kraftig avskrekking mot uautorisert bruk og kan gi deg juridiske virkemidler i tilfelle brudd. Å søke patenter bør sees på som en nødvendig investering for å beskytte din IP i et marked hvor konkurransen er hard og potensialet for kopiering er betydelig.

Typer patenter i Kina

 1. Oppfinnelsespatenter: Disse patentene gir beskyttelse for nye tekniske løsninger knyttet til et produkt, prosess eller forbedring. De er gyldige i 20 år fra innleveringsdatoen.
 2. Bruksmodellpatenter: Ofte referert til som “små oppfinnelser,” disse patentene beskytter nye tekniske løsninger knyttet til formen eller strukturen til et produkt. De er lettere og raskere å få enn oppfinnelsespatenter og er gyldige i 10 år fra innleveringsdatoen.
 3. Designpatenter: Disse patentene beskytter nye design relatert til formen, mønsteret eller kombinasjonen derav, eller kombinasjonen av farge med form og mønster, som skaper en estetisk følelse og er egnet for industriell anvendelse. Designpatenter er gyldige i 15 år fra innleveringsdatoen.

Førstemann-til-mølla-systemet i Kina

Kina opererer under et “førstemann-til-mølla” patentsystem, noe som betyr at den første personen som leverer en patentsøknad for en oppfinnelse, får patentet, uavhengig av den faktiske oppfinnelsesdatoen. Dette systemet skaper betydelige risikoer for utenlandske selskaper, ettersom kinesiske produsenter eller konkurrenter kan søke om patenter på dine design eller oppfinnelser hvis du ikke allerede har gjort det.

Risikoer ved førstemann-til-mølla-systemet

 1. Tap av rettigheter: Hvis en konkurrent leverer en patentsøknad for din oppfinnelse før deg, kan du miste retten til å patentere den oppfinnelsen i Kina.
 2. Juridiske kamper: Tvister om patentrettigheter kan føre til kostbare og tidkrevende juridiske kamper.
 3. Markedseksklusjon: Konkurrenter med patenter på dine design kan hindre deg i å produsere, bruke, selge eller importere dine produkter i Kina.

Fordeler med patenter

 1. Juridisk beskyttelse: Patenter gir juridisk anerkjennelse av din IP, slik at du kan ta rettslige skritt mot krenkere.
 2. Markedsfordel: Patenter kan forbedre din markedsposisjon ved å etablere ditt selskap som en innovatør.
 3. Økonomiske gevinster: Patenter kan potensielt lisensieres til andre selskaper, noe som gir ekstra inntekter.

Prosess for å sikre patenter

 1. Forskning: Gjennomfør grundig forskning for å sikre at din oppfinnelse er ny og patentbar.
 2. Innsending: Send inn en patentsøknad til China National Intellectual Property Administration (CNIPA).
 3. Godkjenning: Arbeid med en patentadvokat for å navigere søknadsprosessen og sikre godkjenning.

Problemet med varemerkesnylting i Kina

Et annet betydelig problem som utenlandske virksomheter står overfor i Kina, er varemerkesnylting. Denne praksisen innebærer å registrere varemerker som er identiske eller ligner kjente utenlandske merker med hensikt å selge dem tilbake til de rettmessige eierne eller utnytte deres etablerte markedsposisjon.

Risikoer ved varemerkesnylting

 1. Merkevareutvanning: Snyltere kan bruke ditt merkenavn på dårligere produkter, noe som skader ditt merkes omdømme.
 2. Markedforvirring: Forbrukere kan bli forvirret av tilstedeværelsen av lignende merkenavn, noe som fører til tapte salg og markedsandel.
 3. Juridiske kostnader: Å gjenerobre ditt varemerke kan innebære lange og kostbare juridiske kamper.

Forebyggende tiltak mot varemerkesnylting

 1. Tidlig registrering: Registrer dine varemerker i Kina så tidlig som mulig, ideelt sett før du går inn på markedet.
 2. Omfattende beskyttelse: Registrer ikke bare ditt primære merkenavn, men også eventuelle variasjoner og relaterte merker som kan utnyttes av snyltere.
 3. Overvåking og håndheving: Overvåk regelmessig den kinesiske varemerkedatabasen for potensielle brudd og vær forberedt på å ta raske juridiske skritt for å beskytte dine rettigheter.

Kostnaden ved beskyttelse versus risiko

Selv om kostnader for støpeformer kan være høye, er de ingenting sammenlignet med de potensielle tapene fra IP-brudd. Uten riktige avtaler er det en risiko for at den kinesiske produsenten kan lage nye støpeformer basert på dine prøver, spesielt hvis de oppfatter en høy etterspørsel i markedet. Dette scenariet kan føre til betydelige økonomiske tap og uønsket konkurranse. De opprinnelige kostnadene knyttet til å sikre NDAs, NNN-kontrakter, støpeformutviklingsavtaler, CMAs, patenter og varemerkeregistreringer er små sammenlignet med de potensielle langsiktige tapene som kan oppstå fra IP-tyveri. Det juridiske grunnlaget som legges før du sender støpeformprøver, kan sikre din bedrifts fremtid og sikre at dine innovasjoner forblir dine.

Økonomiske hensyn

 1. Støpeformkostnader: Forstå at de opprinnelige kostnadene ved å lage støpeformer og sikre juridiske avtaler er en investering i å beskytte din IP.
 2. Langsiktige besparelser: Vurder de langsiktige økonomiske besparelsene fra å unngå IP-tyveri og opprettholde markeds eksklusivitet.
 3. Juridiske avgifter: Sett av budsjett for juridiske avgifter knyttet til utarbeidelse og håndheving av NDAs, NNN-kontrakter, støpeformutviklingsavtaler, CMAs, patenter og varemerker.

Strategisk planlegging

 1. Risikovurdering: Gjennomfør en grundig risikovurdering for å forstå de potensielle truslene mot din IP.
 2. Forebyggende tiltak: Implementer forebyggende tiltak, inkludert juridiske avtaler og patenter, for å beskytte din IP.
 3. Kontinuerlig overvåking: Overvåk kontinuerlig markedet for potensielle brudd og vær forberedt på å ta rettslige skritt hvis nødvendig.

Konklusjon

Betydningen av å sikre juridiske beskyttelser før du sender støpeformprøver til kinesiske produsenter kan ikke overdrives. De proaktive trinnene med å omdirigere prøver under transport, sikre NDAs, NNN-avtaler, støpeformutviklingsavtaler, CMAs, og søke om patenter og varemerker i Kina er essensielle strategier for å beskytte din IP. Kostnadene forbundet med disse tiltakene er en nødvendig investering for å beskytte din virksomhet mot de langt større potensielle tapene på grunn av IP-brudd. Ved å ta disse forholdsreglene kan du sikre at dine innovasjoner forblir beskyttet og at din virksomhet fortsetter å blomstre i det konkurranseutsatte globale markedet.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.