10 Kritiske Steg for å Unngå Forretningssvindel i Kina

Kinesiske selskaper har fått global anerkjennelse for sin evne til å tilby et bredt spekter av tjenester og varer til konkurransedyktige priser. Etter hvert som forretningsoperasjoner blir stadig mer globaliserte, ser flere selskaper til Kina for forretningsløsninger. Men samarbeid med internasjonale partnere, spesielt de som er basert i Kina, kan noen ganger innebære risiko og usikkerhet, inkludert ulike forretningssvindler.

Akkurat som med enhver forretningstransaksjon, er nøye aktsomhet og grundighet avgjørende. Når det gjelder kinesiske selskaper, er det spesifikke røde flagg og advarsler om forretningssvindel man bør være oppmerksom på. Nedenfor går vi gjennom disse problemene og gir en omfattende guide for å sikre at dine avtaler med kinesiske selskaper er trygge og transparente.

1. Identifisere det Ekte Kinesiske Juridiske Firmanavnet

Start med å få selskapets ekte kinesiske juridiske firmanavn, ikke den engelske versjonen. Verifisering av selskapets registrering hos kinesiske myndigheter er avgjørende for å bekrefte selskapets juridiske anerkjennelse.

Å skaffe det nøyaktige kinesiske firmanavnet muliggjør kryssjekking med offisielle myndighetsdatabaser. Denne verifiseringsprosessen sikrer at selskapet er lovlig registrert og gir en første beskyttelse mot svindel. Å samarbeide med enheter som ikke er riktig registrert eller hvis registreringsdetaljer er inkonsekvente, kan føre til betydelige forretningsrisikoer, inkludert potensielt økonomisk tap og juridiske komplikasjoner.

2. Mistenkelige Kontraktpraksiser

Vær på vakt hvis et kinesisk selskap foreslår å signere en avtale med et annet selskap, spesielt et som er basert utenfor Fastlands-Kina. For eksempel har Hong Kong en jurisdiksjon og et rettssystem som er forskjellig fra fastlandet. En motvilje mot å bruke sitt eget navn på kontrakten kan typisk signalisere mulig svindel. Slik praksis benyttes ofte for å unngå ansvar, ved å bruke et separat eller tredjeparts selskap for å unngå juridiske konsekvenser i Kina. Sørg for at det kontraherende selskapet samsvarer med det offisielle kinesiske firmanavnet for å unngå svindel.

Insister alltid på klarhet og transparens i kontraktuelle avtaler. Be om detaljerte forklaringer på eventuelle foreslåtte endringer i den kontraherende parten og verifiser deres legitimitet. Konsulter også med juridiske eksperter på kinesisk lov for å gjennomgå og sikre at kontrakten overholder alle juridiske standarder og ikke inneholder klausuler som kan undergrave din juridiske stilling.

3. Fravær av Offisielle Forretningsstempler

I Kina har forretningsstempler (også kjent som firmasegl eller chops) betydelig juridisk status og kreves på alle offisielle dokumenter. Hvis et kinesisk selskap ikke bruker sitt forretningsstempel på avtaler, kan det være et betydelig varselsignal. Verifiser at det kinesiske juridiske firmanavnet og forretningsnummeret på stempelet er korrekt og samsvarer med den registrerte kinesiske juridiske enheten. Husk at juridiske navn i Kina er på kinesisk og ikke engelsk. Riktig bruk av det offisielle stempelet sikrer at dokumenter er juridisk bindende under kinesisk lov og hjelper til med å beskytte mot svindel.

Forretningsstempelet fungerer som en offisiell signatur, som gir juridisk gyldighet til dokumentet det merker. Kryssjekk alltid stempelens detaljer med selskapets registrerte informasjon. Hvis det oppstår uoverensstemmelser, be om avklaring fra selskapet eller søk verifisering gjennom offisielle kanaler.

4. Verifisere Forretningslisenser

Hvert legitime selskap i Kina må ha en forretningslisens utstedt av kinesiske myndigheter. Forretningslisensen inneholder viktige detaljer som selskapets registrerte adresse, juridiske kinesiske navn på den juridiske representanten og den juridiske enheten, forretningsområde og registrert kapital. Dette trinnet forhindrer samarbeid med uregistrerte eller flyktige operasjoner, som er vanlige svindelmetoder.

Inspeksjon av forretningslisensen muliggjør verifisering av selskapets operasjonelle legitimitet og omfang. Bekreft at selskapets forretningsaktiviteter samsvarer med det som er angitt på lisensen. Hvis det finnes avvik, søk ytterligere forklaring eller vurder det som et rødt flagg. Oppdater og vedlikehold jevnlig registrene over verifiserte forretningslisenser for å sikre løpende overholdelse og legitimitet.

5. Undersøke Kapitalisering og Eierskapsstruktur

Undersøk selskapets kapitalisering, inkludert finansieringskilder, generell økonomisk helse og graden av gjeldssetting. Et godt kapitalisert selskap er generelt mer stabilt og mindre sannsynlig å møte økonomiske vanskeligheter som påvirker driften. Undersøk potensielle interessekonflikter blant selskapets ledere og aksjonærer. Sjekk om eierne har andre virksomheter og gransk rettssakshistorikk. En historikk med søksmål for kontraktsbrudd, tyveri av intellektuell eiendom eller andre juridiske problemer kan antyde uetiske praksiser og sette din virksomhet i fare.

Å forstå eierskapsstrukturen kan avsløre potensielle interessekonflikter eller ikke-deklarerte tilknytninger. Analyser regnskap og revisjonsrapporter for å vurdere selskapets økonomiske helse grundig. Se etter tegn på overbelåning eller avhengighet av ustabile finansieringskilder, da dette kan indikere økonomisk ustabilitet.

6. Kontrollere Uregelmessige Aktiviteter eller Driftsproblemer

Overvåk for å se etter tegn på økonomiske problemer eller dårlig forvaltning. Hvis et kinesisk selskap vises i listen med bedrifter i Kina som har “uregelmessige aktiviteter” eller “driften avsluttet”, indikerer det involvering i aktiviteter som bryter kinesiske kommersielle lover eller forskrifter. Ulike kinesiske myndighetsnettsteder og bransjespesifikke reguleringsorganer gir tilgang til disse listene, noe som hjelper til med å identifisere og unngå potensielle svindel.

Regelmessig gjennomgang av disse listene hjelper til med å identifisere selskaper med en historie med overholdelsesproblemer eller driftsmessige uregelmessigheter. Undersøk årsakene bak enhver oppføring på listen over uregelmessige aktiviteter og be om avklaring fra selskapet. Konsistent overvåking og aktsomhet kan proaktivt identifisere og redusere risikoen forbundet med samarbeid med selskaper som har en problematisk driftsmessig historikk.

7. Vurdere Selskapets Driftsomfang og Eiendeler

Sørg for at selskapets tilbud samsvarer med deres offisielt godkjente aktiviteter i Kina. Sjekk deres forretningslisens for å se naturen til de forretningsaktivitetene de har tillatelse til å utføre. Undersøk selskapets historie for å bekrefte at det har håndgripelige eiendeler og intellektuell eiendom. Selskaper med betydelige eiendeler og intellektuell eiendom er generelt mindre sannsynlig å være involvert i svindel og gir en form for sikkerhet da eiendeler kan likvideres for å betale gjeld ved økonomiske problemer. Denne vurderingen er avgjørende for å beskytte mot svindel som innebærer overrepresentasjon av kapasitet eller eiendeler.

Gjennomføring av stedbesøk og engasjering av tredjeparts revisjonstjenester kan gi et klarere bilde av selskapets driftsmessige kapasitet og eiendeler. Bekreft eksistensen og tilstanden til fysiske eiendeler, som maskiner og fasiliteter, og sørg for at påstander om intellektuell eiendom er underbygget med riktig dokumentasjon. Omfattende verifikasjon hjelper med å unngå å bli offer for selskaper som misrepresenterer deres reelle evner.

8. Juridisk Historikk: En Forutsigelse av Fremtidig Atferd

Et selskaps juridiske historie kan fungere som en kritisk indikator på dets pålitelighet. Hyppige juridiske tvister antyder potensielle ledelses- eller driftsproblemer og upålitelige forretningspraksiser. Verifiser om selskapet har vært involvert i tvister om intellektuell eiendom, noe som kan antyde en historie med IP-innbrudd. Å forstå et selskaps juridiske historie hjelper til med å unngå svindel som involverer gjentatte juridiske brudd.

Analyse av juridisk historikk innebærer å gjennomgå rettsregistre, juridiske databaser og offentlige arkiver. Se etter mønstre av rettssaker som kan indikere systemiske problemer innen selskapet. En transparent og ren juridisk historikk korrelerer ofte med mer pålitelige og etiske forretningspraksiser.

9. Evaluering av Forsyningskjede og Produksjonskapasiteter

Før du samarbeider med et kinesisk selskap, evaluer grundig deres forsyningskjede og produksjonskapasiteter. Besøk deres fasiliteter om mulig, eller ansett en tredjeparts inspeksjonstjeneste. Sørg for at selskapet kan oppfylle dine produksjonskrav når det gjelder kvalitet og kvantitet. Verifiser at deres leverandører er legitime og overholder relevante forskrifter. Denne aktsomheten hjelper til med å beskytte mot svindel som involverer utilstrekkelige eller misrepresenterte produksjonskapasiteter.

Evaluering av forsyningskjeden inkluderer vurdering av leverandørenes pålitelighet og bærekraft, råmaterialkilder og logistikknettverk. Verifiser at leverandører følger bransjestandarder og regulatoriske krav. Implementer kvalitetskontrolltiltak og gjennomfør regelmessige revisjoner for å sikre kontinuerlig overholdelse. Etablering av en robust og transparent forsyningskjede reduserer risikoen forbundet med produksjonsforsinkelser, kvalitetsproblemer og forsyningsforstyrrelser.

10. Adresser Konkursrisikoer i  Kontrakter

Konkurs er en alvorlig bekymring når man samarbeider med utenlandske selskaper. Hvis et kinesisk selskap går konkurs og har eiendeler, kan din evne til å gjenopprette investeringen avhenge av styrken i din kontrakt. Ha en robust, Kina-spesifikk kontrakt på plass før du engasjerer deg i noen forretningsaktiviteter. Klart angi vilkårene for ditt forretningsforhold, inkludert betalingsbetingelser, leveringsplaner, kvalitetskontrolltiltak og bestemmelser for økonomiske vanskeligheter eller insolvens.

Spesifiser at hvis konkursprosesser blir igangsatt, vil de pantsatte eiendelene til ditt selskap bli brukt til å oppfylle selskapets forpliktelser. Vurder også å inkludere en ‘forskuddsbetalingsgaranti’ i en Kina-spesifikk kontrakt tilpasset kinesiske lover og med jurisdiksjon satt til Kina. Denne typen sikkerhet levert av selskapets bank garanterer retur av din forskuddsbetaling dersom selskapet unnlater å oppfylle sine kontraktsforpliktelser. Slike forholdsregler beskytter mot svindel som utnytter økonomiske vanskeligheter for å bryte avtaler.

Engasjer juridiske eksperter på kinesisk lov for å utarbeide og gjennomgå kontrakter. Sørg for at alle vilkår er klare, håndhevbare og gir tilstrekkelig beskyttelse mot potensielle økonomiske risikoer. Gjennomgå og oppdater regelmessig kontrakter for å gjenspeile eventuelle endringer i forretningsbetingelser eller regulatoriske krav, og oppretthold deres relevans og effektivitet.

Konklusjon

Ved å følge disse detaljerte retningslinjene kan du redusere risikoen ved å samarbeide med kinesiske selskaper, og sikre at dine forretningstransaksjoner er trygge og transparente. Disse forholdsreglene vil hjelpe deg å beskytte dine investeringer og fremme suksessfulle internasjonale partnerskap. Bevissthet og proaktive tiltak er nøkkelen til å beskytte din virksomhet mot svindel og sikre langsiktig suksess i det globale markedet.

FAQ: Unngå Forretningssvindel i Kina

1. Hvorfor er det viktig å identifisere det ekte kinesiske juridiske firmanavnet?

Å identifisere det ekte kinesiske juridiske firmanavnet er viktig fordi det muliggjør verifisering mot offisielle myndighetsdatabaser, noe som sikrer at selskapet er lovlig registrert og reduserer risikoen for å bli involvert i svindel.

2. Hva er mistenkelige kontraktpraksiser, og hvordan kan jeg identifisere dem?

Mistenkelige kontraktpraksiser inkluderer forslag om å signere avtaler med forskjellige selskaper, spesielt de utenfor Fastlands-Kina, som Hong Kong. En motvilje mot å bruke sitt eget navn på kontrakten kan indikere svindel. Sørg alltid for at det kontraherende selskapet samsvarer med det offisielle kinesiske firmanavnet.

3. Hva er betydningen av offisielle forretningsstempler i Kina?

Forretningsstempler har betydelig juridisk status og kreves på alle offisielle dokumenter i Kina. Fravær av et forretningsstempel på avtaler kan være et varselsignal. Riktig bruk av det offisielle stempelet sikrer at dokumenter er juridisk bindende under kinesisk lov.

4. Hvordan verifiserer jeg et kinesisk selskaps forretningslisens?

Du kan verifisere et kinesisk selskaps forretningslisens ved å sjekke detaljene som selskapets registrerte adresse, juridiske navn, forretningsområde og registrert kapital mot offisielle registre. Dette trinnet forhindrer samarbeid med uregistrerte eller flyktige operasjoner.

5. Hva bør jeg undersøke i et selskaps kapitalisering og eierskapsstruktur?

Undersøk selskapets finansieringskilder, økonomiske helse og graden av gjeldssetting. Se etter interessekonflikter blant ledere og aksjonærer, og undersøk rettssakshistorikk for potensielle juridiske problemer som kan sette din virksomhet i fare.

6. Hvordan kan jeg kontrollere for uregelmessige aktiviteter eller driftsproblemer?

Overvåk selskaper på lister over “uregelmessige aktiviteter” eller “driften avsluttet”, som indikerer brudd på kinesiske kommersielle lover eller forskrifter. Regelmessig gjennomgang av disse listene hjelper til med å identifisere selskaper med en problematisk historikk.

7. Hvorfor er det viktig å vurdere selskapets driftsomfang og eiendeler?

Sikre at selskapets tilbud samsvarer med deres offisielt godkjente aktiviteter. Bekreft at selskapet har håndgripelige eiendeler og intellektuell eiendom, noe som reduserer risikoen for svindel ved overrepresentasjon av kapasitet eller eiendeler.

8. Hvordan kan et selskaps juridiske historikk påvirke min beslutning om å samarbeide?

En juridisk historikk med hyppige tvister kan indikere potensielle ledelses- eller driftsproblemer. Verifiser involvering i tvister om intellektuell eiendom, da dette kan antyde en historie med IP-innbrudd. En ren juridisk historikk korrelerer ofte med mer pålitelige og etiske forretningspraksiser.

9. Hva bør jeg vurdere i selskapets forsyningskjede og produksjonskapasiteter?

Evaluer forsyningskjeden og produksjonskapasitetene grundig. Besøk fasilitetene eller ansett tredjeparts inspeksjonstjenester for å sikre at selskapet kan oppfylle dine produksjonskrav. Verifiser at leverandørene er legitime og overholder relevante forskrifter.

10. Hvordan kan jeg adressere konkursrisikoer i min kontrakt?

Ha en robust, Kina-spesifikk kontrakt som klart angir vilkårene for forretningsforholdet, inkludert betalingsbetingelser, leveringsplaner og bestemmelser for økonomiske vanskeligheter. Inkluder en ‘forskuddsbetalingsgaranti’ for å beskytte mot svindel ved økonomisk distress. Engasjer juridiske eksperter for å sikre at kontraktene er håndhevbare og gir tilstrekkelig beskyttelse.

11. Hva er de viktigste fordelene ved å følge disse trinnene?

Ved å følge disse trinnene kan du redusere risikoen for svindel, sikre trygge og transparente forretningstransaksjoner, beskytte dine investeringer og fremme suksessfulle internasjonale partnerskap. Bevissthet og proaktive tiltak er nøkkelen til å beskytte din virksomhet mot svindel og sikre langsiktig suksess i det globale markedet.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.