En Leveringsavtale i Kina: Nøkkelkomponenter for Håndhevbarhet

En leveringsavtale er en grunnleggende kontrakt som fastsetter vilkårene for levering av varer fra en selger til en kjøper. For bedrifter som opererer i Kina, er det avgjørende å sikre at disse avtalene er håndhevbare i henhold til lokal lovgivning. Denne artikkelen utforsker de viktigste komponentene som er nødvendige for å opprette en håndhevbar leveringsavtale i Kina, fremhever viktigheten av voldgift i Shanghai, nødvendigheten av kinesisk jurisdiksjon, og betydningen av å ha en juridisk verifisert kinesisk versjon av avtalen for å unngå oversettelsesproblemer og forbedre håndhevbarheten.

Skriftlig Form og Klarhet

 • Viktigheten av Skriftlige Avtaler: Leveringsavtaler bør dokumenteres skriftlig for å sikre at alle parter har en klar forståelse av sine forpliktelser og rettigheter. Skriftlige avtaler gir en konkret referanse som kan brukes i juridiske tvister.
 • Språkhensyn: Det er kritisk å ha kontrakten på både engelsk og kinesisk, med den kinesiske versjonen som det juridisk bindende dokumentet. Dette er viktig fordi lokale domstoler sannsynligvis vil favorisere den kinesiske versjonen i tilfelle uoverensstemmelser eller tvister. Hvis en avtale bare er på engelsk, vil den bli oversatt til kinesisk av rettens oversettere, noe som potensielt kan resultere i dårlige oversettelser, dårligere beskyttelse og lavere håndhevbarhet. Å sikre at den kinesiske versjonen er juridisk verifisert forhindrer disse oversettelsesproblemene og sikrer at avtalens vilkår er nøyaktig representert.

Presis Identifikasjon av Parter

 • Detaljert Informasjon: Klart identifiser alle involverte parter, inkludert deres fulle juridiske navn, adresser og offisielle forretningsregistreringsdetaljer. Dette bidrar til å unngå eventuelle tvetydigheter som kan oppstå ved bruk av uformelle navn eller ufullstendige opplysninger.
 • Juridisk Registrering: Sørg for at både selger og kjøper er registrerte enheter i Kina. Dette er kritisk for å håndheve avtalen under kinesisk jurisdiksjon.

Omfattende Beskrivelse av Varer

 • Spesifikasjoner og Standarder: Gi en grundig beskrivelse av varene som leveres, inkludert spesifikasjoner, mengder, kvalitetsstandarder og eventuelle gjeldende industristandarder eller sertifiseringer.
 • Emballasje og Merking: Inkluder detaljer om emballasje og merkekrav for å sikre at varene oppfyller begge parters forventninger og regulatoriske standarder. Presise beskrivelser bidrar til å forhindre tvister om varenes kvalitet og tilstand.

Klare Pris- og Betalingsvilkår

 • Detaljert Prising: Spesifiser den nøyaktige prisen på varene, valutaen som skal brukes, og fordelingen av eventuelle tilleggskostnader som skatter, avgifter og fraktkostnader. Detaljert prisinformasjon forhindrer misforståelser og tvister om betalinger.
 • Betalingsplan: Angi betalingsvilkårene, inkludert planen (f.eks. forskuddsbetaling, milepæler eller ved levering), og betalingsmetoden. Inkluder klausuler for sene betalinger og straffer for å sikre rettidig betaling og klargjøre konsekvenser ved manglende overholdelse.

Eksplisitte Leveringsvilkår

 • Leveringsmetode og Tidslinje: Definer leveringsvilkårene, inkludert leveringssted, transportmetode og tidsramme. Bruk internasjonalt anerkjente vilkår som Incoterms for å unngå misforståelser.
 • Risikotransfer: Avklar når risikoen for tap eller skade på varene overføres fra selger til kjøper. Dette hjelper begge parter med å forstå sine ansvar og forpliktelser under transportprosessen.

Inspeksjons- og Akseptprosedyrer

 • Inspeksjonsrettigheter: Angi kjøperens rettigheter til å inspisere varene ved levering, inkludert tidsperioden tillatt for inspeksjon og kriteriene for aksept. Klare inspeksjonsprosedyrer sikrer at varene oppfyller de avtalte standardene.
 • Håndtering av Avvik: Definer prosedyrer for håndtering av ikke-konforme varer, inkludert avvisning, erstatning eller reparasjonsvilkår. Dette sikrer at begge parter har en klar forståelse av hvordan problemer med varene skal håndteres.

Tvisteløsningsmekanisme

 • Voldgiftsklausul: Inkluder en tvisteløsningsklausul som spesifiserer voldgift som foretrukket metode, med Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (SIETAC) som et anbefalt forum. Shanghai er et stort kommersielt knutepunkt med en velutviklet juridisk infrastruktur, noe som gjør det til et ideelt sted for voldgift. Dette gir et nøytralt og velrenommert forum for å løse tvister.
 • Jurisdiksjon og Gjeldende Lov: Angi at avtalen er underlagt kinesisk lov, og sikre at eventuelle juridiske problemer løses i henhold til lokale forskrifter. Dette er avgjørende for håndhevbarhet da det tilpasser kontrakten til det juridiske rammeverket den skal utføres innenfor.

Rollen til Tredjeparts Inspeksjonsselskaper

For å redusere risiko og sikre samsvar med kontraktsvilkår, er det svært fordelaktig å engasjere anerkjente tredjeparts inspeksjonsselskaper for å inspisere lasten og utføre nødvendige tester. Disse selskapene gir en objektiv vurdering av lastens tilstand og hjelper med å verifisere at varene oppfyller de spesifiserte kravene.

Inspeksjons- og Testprosess

 • Pre-Sending Inspeksjon:
  • Verifisering av Lastens Tilstand: Tredjeparts inspektører inspiserer lastens tilstand ved innlasting i containeren. De sikrer at varene er i god stand, riktig pakket og fri for skader.
  • Dokumentasjon: En detaljert inspeksjonsrapport utstedes på engelsk, som dokumenterer funnene fra inspeksjonen og eventuelle avvik som er notert.
 • Prøvetaking og Testing:
  • Tilfeldig Prøvetaking: Inspektører tar tilfeldige prøver fra lasten for testing. Denne prosessen sikrer at prøvene er representative for hele forsendelsen.
  • Vitne til Testing: Inspektørene er vitne til at fabrikken utfører essensielle tester på prøvene. Disse testene inkluderer vanligvis:
   • Analyse av Kjemisk Sammensetning: Denne testen verifiserer materialets sammensetning for å sikre at det oppfyller spesifiserte kjemiske standarder.
   • Charpy Impact Test: Denne testen vurderer materialets slagfasthet, som er avgjørende for å forstå dets holdbarhet under ulike forhold.
   • Trekktest: Denne testen måler materialets strekkfasthet, og sikrer at det kan tåle de nødvendige kreftene uten å bryte.
  • Utstedelse av Test Vitnesbyrd: Etter å ha vært vitne til testene, utsteder inspektørene en test vitnesbyrd rapport. Denne rapporten gir en uavhengig verifisering av testresultatene, og sikrer gjennomsiktighet og nøyaktighet.
  • Kostnadsbesparelser: Ved å få disse testene utført og vitnet på fabrikken, kan bedrifter spare på laboratoriekostnader og unngå potensielle tvister om varenes kvalitet.

Detaljerte Trinn for å Sikre Håndhevbarhet

 • Utforming av Avtalen:
  • Profesjonell Juridisk Rådgivning: Engasjer juridiske fagfolk som er kjent med kinesisk kontraktsrett for å utforme avtalen. Dette sikrer at alle juridiske nyanser blir adressert.
  • Detaljerte Vilkår og Betingelser: Inkluder detaljerte vilkår og betingelser som dekker alle aspekter av leveringsprosessen, fra bestilling til endelig levering.
 • Gjennomgang og Forhandling:
  • Grundig Gjennomgang: Begge parter bør grundig gjennomgå avtaleutkastet. Sørg for at alle vilkår er klare og gjensidig akseptert.
  • Forhandling: Vær forberedt på å forhandle vilkår for å adressere eventuelle bekymringer som oppstår.
 • Finalisering og Signering:
  • To-språklig Avtale: Forbered den endelige avtalen på både engelsk og kinesisk. Den kinesiske versjonen bør være juridisk bindende for å unngå oversettelsesproblemer som kan oppstå i retten.
  • Autoriserte Signaturer: Sørg for at avtalen er signert av autoriserte representanter fra begge parter. Dette inkluderer firmastempler dersom det kreves av lokale forskrifter. Den kinesiske parten må inkludere det kinesiske juridiske navnet på enheten og det kinesiske navnet på den juridiske personen.
 • Implementering og Overvåking:
  • Samsvarsovervåking: Overvåk jevnlig samsvar med avtalens vilkår. Dette inkluderer å sikre rettidige leveranser, varenes kvalitet og overholdelse av betalingsplaner.
  • Dokumentasjonsoppbevaring: Oppretthold omfattende registre over alle transaksjoner, kommunikasjon og inspeksjoner relatert til avtalen. Dette er avgjørende for å løse eventuelle fremtidige tvister.

Ved å følge disse retningslinjene og inkludere tredjepartsinspeksjoner, kan bedrifter sikre at deres leveringsavtaler er håndhevbare i Kina og at varene som leveres oppfyller de nødvendige standardene. Denne omfattende tilnærmingen reduserer ikke bare risikoer, men bygger også tillit mellom avtalepartene, og baner vei for jevne og vellykkede forretningstransaksjoner i Kina.

 

FAQ: Sikring av Håndhevbarhet av Leveringsavtaler i Kina

Q1: Hvorfor er det viktig å ha en skriftlig leveringsavtale i Kina? A1: En skriftlig leveringsavtale sikrer at alle parter har en klar forståelse av sine forpliktelser og rettigheter. Den gir en konkret referanse som kan brukes i juridiske tvister, noe som gjør den essensiell for håndhevbarhet under kinesisk lov.

Q2: Bør leveringsavtalen være på både engelsk og kinesisk? A2: Ja, det er avgjørende å ha kontrakten på både engelsk og kinesisk. Den kinesiske versjonen bør være juridisk bindende fordi lokale domstoler vil favorisere det kinesiske dokumentet i tilfelle uoverensstemmelser eller tvister. Å ha en juridisk verifisert kinesisk versjon forhindrer dårlige oversettelser av rettens oversettere, noe som kan resultere i dårligere beskyttelse og lavere håndhevbarhet.

Q3: Hvilken informasjon bør inkluderes for å identifisere de involverte partene? A3: Klart identifiser alle involverte parter, inkludert deres fulle juridiske navn, adresser og offisielle forretningsregistreringsdetaljer. Dette unngår tvetydigheter og sikrer at både selger og kjøper er registrerte enheter i Kina.

Q4: Hvorfor er en detaljert beskrivelse av varer nødvendig? A4: Å gi en grundig beskrivelse av varene, inkludert spesifikasjoner, mengder, kvalitetsstandarder og emballasje- og merkingskrav, bidrar til å forhindre tvister om varenes kvalitet og tilstand.

Q5: Hva bør spesifiseres i pris- og betalingsvilkårene? A5: Avtalen bør spesifisere den nøyaktige prisen på varene, valutaen som brukes, og fordelingen av eventuelle tilleggskostnader som skatter, avgifter og fraktkostnader. Den bør også angi betalingsvilkårene, inkludert planen, betalingsmetoden og klausuler for sene betalinger og straffer.

Q6: Hva er nøkkelkomponentene i leveringsvilkårene? A6: Leveringsvilkårene bør definere leveringssted, transportmetode og tidsramme. Bruk av internasjonalt anerkjente vilkår som Incoterms bidrar til å unngå misforståelser. I tillegg bør det avklares når risikoen for tap eller skade overføres fra selger til kjøper.

Q7: Hva er inspeksjons- og akseptprosedyrer? A7: Avtalen bør angi kjøperens rettigheter til å inspisere varene ved levering, inkludert inspeksjonsperioden og akseptkriteriene. Den bør også definere prosedyrer for håndtering av ikke-konforme varer, som avvisning, erstatning eller reparasjonsvilkår.

Q8: Hvorfor inkludere en voldgiftsklausul og spesifisere Shanghai for voldgift? A8: Å inkludere en voldgiftsklausul som spesifiserer voldgift med Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (SIETAC) gir et nøytralt og velrenommert forum for å løse tvister. Shanghai er et stort kommersielt knutepunkt med en velutviklet juridisk infrastruktur, noe som gjør det til et ideelt sted for voldgift.

Q9: Hvorfor må avtalen spesifisere kinesisk jurisdiksjon og gjeldende lov? A9: Å angi at avtalen er underlagt kinesisk lov sikrer at eventuelle juridiske problemer løses i henhold til lokale forskrifter. Dette er avgjørende for håndhevbarhet da det tilpasser kontrakten til det juridiske rammeverket den skal utføres innenfor.

Q10: Hvordan forbedrer tredjeparts inspeksjonsselskaper samsvar? A10: Å engasjere anerkjente tredjeparts inspeksjonsselskaper for å inspisere last og utføre nødvendige tester gir en objektiv vurdering av lastens tilstand. De sikrer at varene oppfyller spesifiserte krav og utsteder detaljerte rapporter som hjelper med å verifisere samsvar, og dermed redusere risikoer og potensielle tvister.

Q11: Hvilke trinn bør tas for å sikre avtalens håndhevbarhet? A11:

 • Engasjer juridiske fagfolk som er kjent med kinesisk kontraktsrett for å utforme avtalen.
 • Inkluder detaljerte vilkår og betingelser som dekker alle aspekter av leveringsprosessen.
 • Forbered avtalen på både engelsk og kinesisk, med den kinesiske versjonen juridisk bindende.
 • Sørg for at avtalen er signert av autoriserte representanter fra begge parter.
 • Overvåk jevnlig samsvar med vilkårene og oppretthold omfattende registre over alle relaterte transaksjoner og inspeksjoner.

Ved å følge disse retningslinjene kan bedrifter opprette håndhevbare leveringsavtaler i Kina, sikre at de leverte varene oppfyller de nødvendige standardene og beskytte sine interesser i forretningstransaksjoner.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.