25 sjekkpunkter en omfattende juridisk bakgrunnssjekk av en leverandør i Kina bør inkludere

Introduksjon

Det globale kommersielle landskapet krever proaktive risikostyringsstrategier, spesielt når man utvider forsyningskjeder til internasjonale territorier som Kina. En viktig faktor for å redusere risiko knyttet til forsyningskjeden i Kina er forståelsen av lokale juridiske og regulatoriske strukturer. Gjennomføring av juridiske bakgrunnssjekker og omfattende due diligence på potensielle leverandører i Kina bidrar til å redusere risiko og autentisere potensielle forretningspartnerskap. Her forklarer vi den viktige betydningen av et slikt tiltak for å verifisere leverandører i Kina. Vi forklarer også hvorfor en omfattende bakgrunnssjek også er viktig for å beskytte immaterielle rettigheter i Kina, hvorfor verifiseringer legger grunnlaget for å sette opp effektive kontrakter i Kina og hvordan man bør identifisere kinesiske bedrifter.

 

Juridisk bakgrunnssjekk og omfattende due diligence: Beskyttelse av bedriften

Juridisk bakgrunnssjekk og en omfattende due diligence gir viktig innsikt i en leverandørs juridiske status, økonomiske levedyktighet og generelle troverdighet. En bakgrunnssjekk gjør det mulig for bedrifter å bekrefte leverandørens autentisitet og forhindre potensiell uetisk eller uredelig praksis.

I det unike kinesiske reguleringsmiljøet tjener disse prosessene som beskyttende tiltak, reduserer potensielle juridiske, økonomiske og omdømmemessige risikoer og sikrer overholdelse av regelverk, beskyttelse av immaterielle rettigheter og finansiell stabilitet.

 

Komponenter i en “omfattende bakgrunnsundersøkelse” av en kinesisk leverandør

En grundig due diligence-rapport om potensielle kinesiske leverandører bør inneholde følgende elementer:

 

1. Generell informasjon om målselskapet

Dette inkluderer viktige detaljer som selskapets navn, juridisk representant og registreringsnummer. De kinesiske navnene er spesielt viktige fordi bedrifter i Kina er offisielt registrert under sine kinesiske navn. Denne informasjonen danner den grunnleggende forståelsen av selskapet.

 

2. Målselskapets juridiske status

Den juridiske statusverifiseringsprosessen innebærer å bekrefte leverandørens status ved hjelp av ressurser som National Enterprise Credit Information Publicity System (NECIPS) i Kina. Denne prosessen bidrar til å fastslå selskapets juridiske stilling og driftstillatelse innenfor jurisdiksjonen.

 

3. Målselskapets troverdighet 

Troverdigheten til et selskap måles gjennom tidligere aktiviteter og omdømme i markedet. Kontroll av økonomiske poster, evaluering av kredittverdighet og identifisering av tidligere konkurs eller insolvensproblemer er en integrert del av denne prosessen.

 

4. Aksjonærenes eierstruktur og informasjon

Forståelse av eierstrukturen og innhenting av detaljert aksjonærinformasjon gir innsikt i selskapets finansielle støtte og stabilitet. Denne analysen kan avdekke potensielle interessekonflikter eller finansiell risiko.

 

5. Datterselskaper av selskapet

Informasjon om selskapets datterselskaper bidrar til å fastslå den overordnede forretningsstrukturen og rekkevidden. Det gir innsikt i selskapets diversifiserte interesser og risiko knyttet til dem.

 

6. Forretnings- og hovedprodukter fra selskapet

En oversikt over selskapets virksomhet og hovedprodukter er viktig for å vurdere kompatibilitet med dine egne forretningsbehov og kvalitetsstandarder. Denne forståelsen hjelper også med å vurdere leverandørens kapasitet til å oppfylle dine krav konsekvent.

 

7. Kvalifikasjoner

Verifisering av selskapets kvalifikasjoner, sertifiseringer og lisenser som er relevante for bransjen er avgjørende. Denne prosessen bekrefter at de overholder industristandarder og kvalitetssikringsprosesser.

 

8. Selskapets registreringsinformasjon

Analyse av selskapets registreringsdokumenter gir avgjørende juridisk innsikt og hjelper til med å validere selskapets juridiske status, adresse, forretningsomfang og registrert kapital.

 

9. Søksmål/tvangsfullbyrdelse og andre forpliktelser (inkludert administrativ straff)

Å undersøke eventuelle tidligere juridiske tvister, forskriftsmessige brudd eller ikke-kompatible aktiviteter beskytter virksomheten din mot potensielle juridiske problemer og omdømmeskade knyttet til leverandøren.

 

10. Overholdelse av forskrifter

Vurdering av overholdelse av regelverk, inkludert retningslinjer for arbeidstakerrettigheter og miljøinitiativer, verifiserer at selskapet opererer innenfor grensene for lokale lover og forskrifter.

 

11. Hovedaktiva i målselskapet

Evaluering av selskapets viktigste eiendeler, for eksempel arealbruksrettigheter, eiendom, primært produksjonsutstyr, kjøretøy, fartøy, varemerker, programvareopphavsrett og domenenavn, bidrar til å forstå selskapets økonomiske stilling og operasjonelle kapasitet.

 

12. Leie av lokaler

Vurdering av selskapets leide lokaler sikrer lovligheten av selskapets driftssteder og hjelper til med å fastslå om det er potensielle problemer med leiekontrakter eller eiendomstvister.

 

13. Eiendoms- og ansvarsforsikring

Verifisering av selskapets forsikringsdekning gir en forståelse av selskapets risikostyringsstrategier, slik at de har tilstrekkelig beskyttelse mot tap av eiendom eller potensielle ansvarskrav.

 

14. Større kreditorers rettigheter og gjeld i selskapet

Evaluering av selskapets store gjeld og kreditorers rettigheter gir en forståelse av selskapets økonomiske helse, potensielle insolvensrisiko og overordnet finanspolitisk styring.

 

15. Store kontrakter med leverandører og kunder

Gjennomgang av viktige kontrakter med leverandører og kunder gir innsikt i selskapets kontraktsforpliktelser og avhengigheter, noe som kan ha implikasjoner for stabiliteten og påliteligheten som leverandør.

 

16. Lån eller ekstern sikkerhet

Undersøkelse av eventuelle lån eller eksterne verdipapirer fremhever selskapets gjeldsnivå og økonomiske forpliktelser, noe som kan påvirke den finansielle stabiliteten og påvirke kapasiteten til å oppfylle dine forsyningsbehov.

 

17. Sysselsetting og trygd

Analyse av ansettelsespraksis og overholdelse av trygdeordninger understreker selskapets etiske oppførsel og overholdelse av arbeidslover, noe som er viktig for omdømmet og bedriftens etiske innkjøpsforpliktelser.

 

18. Oppkjøp av finansielle subsidier og store vitenskaps- og teknologifond

Evaluering av disse aspektene gir en oversikt over selskapets innovasjonsevne, økonomiske helse og andre potensielt fordelaktige forhold.

 

19. Transaksjoner med nærstående parter

Evaluering av transaksjoner med nærstående parter kan avdekke potensielle interessekonflikter og finansiell risiko, noe som sikrer åpenhet i selskapets økonomiske disposisjoner.

 

20. Selskapsbeskatning

En vurdering av selskapets skattemessige overholdelse er viktig for å unngå potensielle fremtidige juridiske tvister, bøter eller omdømmeskade.

 

21. Styringsstruktur og standardisert drift av selskapet

Analyse av disse aspektene gir innsikt i selskapets ledelsesstil, operasjonell effektivitet og bedriftens integritet.

 

22. Patent (intellektuell eiendom)

Verifisering av selskapets patent- og immaterielle rettigheter er avgjørende for å unngå potensielle krenkelseskrav og for å sikre at selskapet verdsetter og respekterer immaterielle rettigheter.

 

23. Større voldgift

Undersøkelser av større voldgifter som involverer selskapet gir innsikt i potensielle juridiske eller operasjonelle risikoer knyttet til leverandøren.

 

24. Undersøkelsesdokumenter på stedet og bilder fra undersøkelser på stedet

Disse fungerer som primære kilder til informasjon, validerer selskapets virksomhet og overholder kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

 

25. Forklaringer av viktige bekymringer og risikoer

En grundig analyse av viktige bekymringer og potensielle risikoer identifisert under due diligence-prosessen hjelper bedrifter med å utvikle risikoreduserende strategier.

 

Konklusjon

Viktigheten av juridisk bakgrunnssjekk og omfattende due diligence når man samarbeider med kinesiske leverandører kan ikke overvurderes. En god bakgrunnssjekk kan være med på beskytte selskapers økonomiske interesser, omdømme, kvalitetskontroll i leverandørkjeder og, viktigst av alt, immaterielle rettigheter. En konklusjon i en omfattende bakgrunnsundersøkelse av et selskap i Kina bør omfatte alle funn, og gi et balansert syn på selskapets styrker, svakheter, muligheter og potensielle risikoer. Ved å ta i bruk en helhetlig tilnærming og få en god oversikt over potensielle utfordringer, kan bedrifter legge et solid grunnlag for vellykkede og varige partnerskap med kinesiske leverandører.

 

Ofte stilte spørsmål 

1. Hvorfor er det viktig å gjennomføre juridiske bakgrunnssjekker av kinesiske leverandører?

Å gjennomføre juridiske bakgrunnskontroller på kinesiske leverandører er avgjørende for å verifisere deres legitimitet, sikre overholdelse av regelverk, sikre mot uredelige aktiviteter, beskytte din immaterielle eiendom og opprettholde kvalitetssikring. Slike kontroller bidrar også til korrekt identifisering av kinesiske juridiske personer.

2. Hvilke komponenter bør en omfattende due diligence-rapport inneholde?

En omfattende due diligence-rapport bør dekke ulike aspekter som generell informasjon om målselskapet, dets juridiske status, troverdighet, eierstruktur, forretningsdrift, hovedprodukter, kvalifikasjoner, overholdelse av regelverk, hovedaktiva, store kontrakter med leverandører og kunder, bedriftsbeskatning, styringsstruktur, immateriell eiendom og risikoer, etc.

3. Hvordan kan jeg overvinne utfordringene knyttet til å gjennomføre juridiske bakgrunnssjekker på kinesiske leverandører?

Det kan være fordelaktig å samarbeide med eksperter på kinesiske lover som er dyktige i å gjennomføre bakgrunnssjekker. De har en omfattende forståelse av kinesiske forskrifter og tilgang til lokale databaser. 

4. Hvorfor er det avgjørende å beskytte immaterielle rettigheter når du arbeider med kinesiske leverandører?

Beskyttelse av immateriell eiendom er avgjørende for å forhindre uautorisert bruk eller replikering av din proprietære informasjon i Kina. Bakgrunnssjekker kan bidra til å identifisere om leverandører har vært involvert i tvister eller overtredelser av immaterielle rettigheter, og sikre at dine proprietære eiendeler forblir sikre.

5. Hvorfor er identifisering av kinesiske juridiske personer viktig i due diligence-prosessen?
Identifisering av kinesiske juridiske enheter er avgjørende fordi bedrifter i Kina er offisielt registrert under deres kinesiske navn. Denne identifikasjonen bidrar til nøyaktig å verifisere leverandørens informasjon og legitimitet.

 

Kontakt oss hvis du trenger hjelp med bakgrunnssjekk av kinesiske selskaper, hjelp til å sette opp kontrakter i Kina, verifisering av kontrakter slik at de følger kinesiske lover, opprette, beskyttelse av IP (patenter, trademark), eller annen juridisk hjelp i Kina.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte vår Customer Relationship Manager, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com. Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.