Viktigheten av å Beskytte Varemerker i Kina: Bekjempelse av det Økende Problemet med Varemerkesnylting

Varemerkesnylting har blitt et betydelig og presserende problem i Kina, noe som utgjør alvorlige utfordringer for legitime merkeeiere. Denne praksisen involverer individer eller selskaper som forhåndsregistrerer varemerker uten intensjon om å bruke dem, kun for å presse penger fra de rettmessige merkeeiere når de forsøker å komme inn på det kinesiske markedet. Eskaleringen av dette problemet er nært knyttet til Kinas “først-til-å-registrere”-varemerkesystem, som gir rettigheter til den første søker uavhengig av tidligere bruk. Ettersom den globale økonomien blir stadig mer sammenkoblet, kan viktigheten av å beskytte varemerker i Kina ikke understrekes nok.

Mekanismen for Varemerkesnylting

I Kinas varemerkesystem er “først-til-å-registrere”-systemet et tveegget sverd. På den ene siden strømlinjeformer det prosessen for varemerkeregistrering, og gir klarhet og forutsigbarhet. På den andre siden skaper det en fruktbar grunn for varemerkesnylting. Under dette systemet gis den første enheten som sender inn en varemerkesøknad eksklusive rettigheter til det merket, uavhengig av om de har brukt det eller har tenkt å bruke det i fremtiden. Dette smutthullet utnyttes av snyltere som overvåker globale markedstrender og raskt registrerer populære utenlandske varemerker i Kina.

For eksempel kan et selskap som har etablert en sterk merkevare tilstedeværelse andre steder oppdage at deres varemerke allerede er registrert i Kina av en ikke-relatert tredjepart. Når den legitime merkeeiere søker å komme inn på det kinesiske markedet, blir de ofte møtt med krav om ublu summer for å gjenvinne sitt varemerke, eller de blir tvunget inn i lange og kostbare juridiske kamper for å bevise ond tro fra snylterens side.

Konsekvenser av Varemerkesnylting

Konsekvensene av varemerkesnylting er vidtrekkende og skadelige. For bedrifter, spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB), kan de finansielle og operative belastningene være knusende. Kostnaden ved rettssaker, kombinert med potensiell tap av markedsmuligheter, kan hemme vekst og innovasjon. Videre kan tilstedeværelsen av forfalskede eller undermålsprodukter under deres varemerke skade merkevarens omdømme og svekke forbrukernes tillit.

Fra et økonomisk perspektiv undergraver varemerkesnylting integriteten til markedet. Det skaper et miljø av usikkerhet og risiko, og avskrekker utenlandske investeringer og hemmer internasjonal handel. Praksisen belaster også Kinas rettssystem, ettersom domstolene blir overlesset med tvister om varemerkeeierskap og ond tro-registreringer.

Forbindelsen til OEM-Produksjon

Problemet med varemerkesnylting er spesielt uttalt i sammenheng med Original Equipment Manufacturing (OEM) i Kina. Mange utenlandske selskaper er avhengige av kinesiske OEM-er for å produsere sine produkter på grunn av kostnadsfordeler og produksjonsekspertise. Imidlertid medfører denne avhengigheten betydelige risikoer hvis varemerker ikke er tilstrekkelig beskyttet.

OEM-produsenter lager ofte varer som er merket med varemerkene til sine utenlandske kunder. Hvis en snylter registrerer et utenlandsk selskaps varemerke i Kina, kan OEM-produsenten bli tvunget til å stoppe produksjonen eller møte juridiske tiltak fra snylteren. Dette kan alvorlig forstyrre forsyningskjeden, føre til forsinkelser og økte kostnader. Videre kan snyltere utnytte situasjonen ved å produsere forfalskede varer under det besatte varemerket, som oversvømmer markedet med mindreverdige produkter som skader merkevarens omdømme og kundelojalitet.

I dette komplekse landskapet kan din kinesiske produsent vise seg å være din verste fiende. OEM-produsenter, mens de er avgjørende partnere i produksjon, kan også bli direkte konkurrenter. Hvis de sikrer immaterielle rettigheter, inkludert varemerker og patenter, til sine utenlandske kunder, kan de få et forsprang på markedet og potensielt undergrave det opprinnelige merket.

Juridiske Impliksjoner av Varemerkesnylting

En annen viktig aspekt av dette problemet er de juridiske konsekvensene. Hvis et utenlandsk selskap produserer produkter i Kina ved hjelp av et varemerke som er registrert av en snylter, kan det utenlandske selskapet utilsiktet bryte kinesisk lov. Denne situasjonen oppstår fordi snylteren, som har registrert varemerket først, har de juridiske rettighetene til det varemerket i Kina. Derfor utgjør produksjon og salg av produkter med det varemerket uten snylterens tillatelse varemerkeinngrep under kinesisk lov.

Denne juridiske risikoen kompliserer ytterligere produksjonsprosessen og øker viktigheten av å sikre varemerkerettigheter før man går inn i produksjonsaktiviteter i Kina. Det understreker nødvendigheten av grundig aktsomhet og proaktive juridiske tiltak for å sikre at all intellektuell eiendom brukt i produksjonen er lovlig beskyttet.

Viktigheten av Proaktiv Varemerkebeskyttelse

Gitt disse risikoene, er det avgjørende for bedrifter å ta en proaktiv tilnærming til varemerkebeskyttelse i Kina. Følgende tiltak kan betydelig redusere risikoen for varemerkesnylting og sikre en smidig drift av OEM-produksjon.

 1. Tidlig Registrering: Selskaper bør registrere sine varemerker i Kina så tidlig som mulig, ideelt før de lanserer produkter eller tjenester på markedet. Denne forebyggende handlingen kan hindre snyltere fra å registrere merket først. Tidlig registrering er spesielt viktig for bedrifter som planlegger å engasjere seg i OEM-produksjon, da det sikrer varemerkerettighetene som trengs for produksjon og distribusjon.
 2. Omfattende Varemerkestrategi: Bedrifter bør utvikle en robust varemerkestrategi som inkluderer registrering av ikke bare deres primære varemerker, men også variasjoner og relaterte merker. Denne omfattende tilnærmingen kan gi en bredere beskyttelse. For eksempel bør et selskap registrere sitt merkenavn, logo og andre særpregende merker for å hindre snyltere fra å utnytte noen aspekter av merket.
 3. Overvåking og Håndheving: Regelmessig overvåking av varemerkeregisteret kan hjelpe med å identifisere potensielle snylteaktiviteter tidlig. I tillegg bør bedrifter være forberedt på å håndheve sine rettigheter gjennom juridiske tiltak om nødvendig. Ved å aktivt overvåke og svare på uautoriserte varemerkeregistreringer kan selskaper avskrekke snyltere og beskytte sin merkevareintegritet.
 4. Juridisk Rådgivning og Lokal Ekspertise: Å engasjere erfarne advokater med ekspertise innen kinesisk immaterialrett kan gi verdifull veiledning og støtte. Lokale eksperter kan navigere kompleksiteten i det kinesiske rettssystemet og tilby strategisk rådgivning. Å ha en lokal tilstedeværelse eller en pålitelig juridisk partner i Kina kan gjøre en betydelig forskjell i effektiv håndtering av varemerkeproblemer.
 5. Kontraktuelle Sikringer med OEM-er: En avgjørende del av å jobbe med OEM-produsenter i Kina er implementeringen av en Non-Disclosure, Non-Use, Non-Circumvention (NNN) avtale. Denne kontrakten er utformet for å beskytte de immaterielle rettighetene til det utenlandske selskapet ved å lovlig binde OEM-en til konfidensialitet og forby dem å bruke varemerket eller annen immateriell eiendom til egen fordel. Ved å etablere klare kontraktuelle sikringer kan selskaper bedre beskytte sine varemerker under produksjonsprosessen.
 6. Due Diligence: Utfør grundig due diligence før du inngår produksjonsavtaler med kinesiske OEM-er. Dette inkluderer å verifisere den juridiske statusen til varemerkene dine i Kina og sørge for at dine varemerker ikke allerede er registrert av en annen part. Due diligence innebærer også å vurdere OEM-ens omdømme og tidligere overholdelse av immaterialrett.
 7. Regelmessige Revisjoner og Samsvarskontroller: Regelmessige revisjoner og samsvarskontroller av dine OEM-partnere kan hjelpe med å sikre at de overholder vilkårene i NNN-avtalene og ikke engasjerer seg i uautorisert bruk av varemerkene dine. Disse kontrollene kan også hjelpe med å identifisere potensiell varemerkeinngrep tidlig, noe som gjør det mulig med raske tiltak for å redusere skaden.

Konklusjon

Varemerkesnylting i Kina utgjør en betydelig utfordring for utenlandske bedrifter, drevet av landets “først-til-å-registrere”-system og de lukrative mulighetene for snyltere. Behovet for å beskytte varemerker så snart som mulig er avgjørende for å unngå de finansielle og operative fallgruvene knyttet til denne praksisen. Problemet er spesielt kritisk for selskaper som driver med OEM-produksjon, der produksjonsforstyrrelser kan ha vidtrekkende konsekvenser.

Ved å ta proaktive tiltak som tidlig registrering, omfattende varemerkestrategier, regelmessig overvåking, engasjere lokal ekspertise og implementere sterke NNN-avtaler med OEM-er, kan bedrifter effektivt redusere risikoen for varemerkesnylting. I tillegg kan grundig due diligence og regelmessige samsvarskontroller ytterligere beskytte mot uautorisert bruk av varemerker. Disse handlingene vil ikke bare beskytte deres immaterielle eiendom, men også sikre en smidig og effektiv drift av deres produksjonsprosesser i Kina. I møte med et utviklende globalt marked kan viktigheten av å sikre varemerkerettigheter i Kina ikke understrekes nok.

FAQs

Hva er varemerkesnylting?

Varemerkesnylting innebærer at individer eller selskaper forhåndsregistrerer varemerker uten intensjon om å bruke dem, med det eneste formål å presse penger fra de rettmessige merkeeiere når de forsøker å komme inn på det kinesiske markedet.

Hvorfor er varemerkesnylting et betydelig problem i Kina?

Problemet forverres av Kinas “først-til-å-registrere”-varemerkesystem, som gir rettigheter til den første søker uavhengig av tidligere bruk. Dette systemet insentiverer snyltere til å registrere populære utenlandske varemerker før de legitime eierne kan gjøre det, noe som fører til juridiske og økonomiske utfordringer for eierne.

Hvordan påvirker varemerkesnylting bedrifter?

Varemerkesnylting kan resultere i finansielle og operative belastninger, inkludert kostnader ved rettssaker, potensiell tap av markedsmuligheter, skade på merkevarens omdømme og svekkelse av forbrukernes tillit. Det skaper også et miljø av usikkerhet, som avskrekker utenlandske investeringer og hemmer internasjonal handel.

Hvordan er varemerkesnylting knyttet til OEM-produksjon i Kina?

Mange utenlandske selskaper er avhengige av kinesiske Original Equipment Manufacturers (OEM) for produksjon på grunn av kostnadsfordeler og produksjonsekspertise. Hvis en snylter registrerer et utenlandsk selskaps varemerke, kan OEM-produsenten bli tvunget til å stoppe produksjonen eller møte juridiske tiltak, noe som forstyrrer forsyningskjeden og fører til økte kostnader og potensielt forfalskede produkter på markedet.

Kan kinesiske OEM-produsenter bli konkurrenter?

Ja, OEM-produsenter, mens de er avgjørende partnere i produksjon, kan også bli direkte konkurrenter. Hvis de sikrer immaterielle rettigheter, inkludert varemerker og patenter, til sine utenlandske kunder, kan de få et forsprang på markedet og potensielt undergrave det opprinnelige merket.

Hva er de juridiske implikasjonene av å bruke et varemerke registrert av en snylter?

Å bruke et varemerke som er registrert av en snylter uten tillatelse utgjør varemerkeinngrep under kinesisk lov. Dette betyr at hvis et utenlandsk selskap produserer produkter ved bruk av et slikt varemerke, kan det utilsiktet bryte kinesisk lov.

Hvilke proaktive tiltak kan bedrifter ta for å beskytte sine varemerker i Kina?

 1. Tidlig Registrering: Registrer varemerker i Kina så tidlig som mulig, ideelt før lansering av produkter eller tjenester på markedet.
 2. Omfattende Varemerkestrategi: Utvikle en strategi som inkluderer registrering av primære varemerker, variasjoner og relaterte merker.
 3. Overvåking og Håndheving: Overvåk regelmessig varemerkeregisteret og vær forberedt på å håndheve rettighetene gjennom juridiske tiltak om nødvendig.
 4. Juridisk Rådgivning og Lokal Ekspertise: Engasjer erfarne advokater med ekspertise innen kinesisk immaterialrett.
 5. Kontraktuelle Sikringer med OEM-er: Implementer sterke Non-Disclosure, Non-Use, Non-Circumvention (NNN) avtaler med OEM-produsenter.
 6. Due Diligence: Utfør grundig due diligence før inngåelse av produksjonsavtaler med kinesiske OEM-er.
 7. Regelmessige Revisjoner og Samsvarskontroller: Gjennomfør regelmessige revisjoner og samsvarskontroller av OEM-partnere for å sikre overholdelse av avtaler og forhindre uautorisert bruk av varemerker.

Hva er en NNN-avtale?

En NNN (Non-Disclosure, Non-Use, Non-Circumvention) avtale er en kontrakt utformet for å beskytte de immaterielle rettighetene til et utenlandsk selskap. Den forplikter OEM-en til konfidensialitet, forbyr dem fra å bruke varemerket eller annen immateriell eiendom til egen fordel, og forhindrer dem fra å omgå det utenlandske selskapet for å handle direkte med kunder eller leverandører.

Hvorfor er due diligence viktig før inngåelse av produksjonsavtaler?

Due diligence sikrer at dine varemerker ikke allerede er registrert av en annen part og vurderer OEM-ens omdømme og etterlevelse av immaterialrett. Dette hjelper med å forhindre juridiske komplikasjoner og beskytter varemerkene dine under produksjonsprosessen.

Hvordan kan regelmessige revisjoner og samsvarskontroller hjelpe?

Regelmessige revisjoner og samsvarskontroller sikrer at OEM-partnere overholder vilkårene i NNN-avtalene og ikke engasjerer seg i uautorisert bruk av varemerkene dine. De hjelper med å identifisere potensiell varemerkeinngrep tidlig, noe som gjør det mulig med raske tiltak for å redusere skaden.

Hva er den overordnede viktigheten av å sikre varemerkerettigheter i Kina?

Å sikre varemerkerettigheter i Kina er avgjørende for å unngå finansielle og operative fallgruver, sikre en smidig og effektiv drift av produksjonsprosesser, og beskytte merkevarens omdømme og markedsnærvær. I et utviklende globalt marked er proaktiv varemerkebeskyttelse i Kina essensielt for bærekraftig vekst og suksess for virksomheter.

Kontakt oss hvis du trenger juridisk hjelp i Kina, som å sette opp arbeidskontrakter, andre kontrakter og verifisere kontrakter slik at de følger kinesisk lov og kan håndheves i Kina, bakgrunnsundersøkelse av kinesiske selskaper, beskytte patenter, varemerker, opphavsrett i Kina og internasjonalt, juridiske oversettelser til kinesisk, hjelp med handels- og IP-tvister i Kina, etc.

Hvis du trenger vår hjelp eller har ytterligere spørsmål om våre tjenester, nøl ikke med å kontakte en av våre Customer Relationship Managere, Jan Erik Christensen, på janerik@ncbhub.com . Vi ser frem til å høre fra deg og hjelpe din bedrift lykkes i Kina.

Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål og er ikke ment å erstatte profesjonell juridisk rådgivning. Informasjonen her utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke benyttes som sådan. Å lese denne artikkelen etablerer ikke et advokat-klient-forhold mellom leseren og forfatteren eller forfatterens organisasjon. Vår nettside har som mål å gi generell informasjon for utdannings- og kommunikasjonsformål.